เมื่อสั่งซื้อโก๋แก่ชนิดใดก็ได้ครบ 500 บาทขึ้นไป ส่งฟรี! ทั่วไทย
ข้อมูลสมัครงาน
ทั้งหมด
วิศวกรรม
บัญชีต้นทุน
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขาย
การตลาด
Trade Marketing
ทรัพยากรมนุษย์
การตลาดและขายต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่

2.ศึกษาอายุการเก็บรักษา

3.ออกรหัสแท่งของสินค้าสำเร็จรูปประเภท ซอง ถุงเรียง และกล่อง

4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อความบน Art Work ของบรรจุภัณฑ์

5.การกำหนดมาตรฐานต่างๆ

6.การติดต่อหน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี

3.ผ่านการฝึกอบรม ISO 9001 ,FSSC22000 ,GHP&HACCP ,HALAL

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

หัวหน้าแผนกขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการขายเพื่อให้ได้เป้าหมายที่กำหนด
 2. ดูแล พนักงานขาย และทีมงานขายต่างจังหวัดในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีความรู้ และเทคนิคขายสินค้า ตามมาตรฐานที่กำหนด
 3. วางแผนการเข้าเยี่ยมเยียนร้านค้า ควบคุม ดูแลทีมงานในการเข้าเยี่ยมเยียนร้านค้า ให้เป็นไปตามที่กำหนด
 4. ติดต่อประสานงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า/ร้านค้าที่ดูแลรับผิดชอบ รวมถึงการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ในช่องทางร้านค้าส่ง ยี่ปั้ว ห้างสรรพสินค้าในท้องถิ่น เป็นต้น
 5. ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์เทียบเท่า
 2. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า ขนม อาหาร หรือสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในการดูแล ควบคุม บริหารทีมขาย กลุ่มลูกค้าร้านค้าส่งโดยเฉพาะกลุ่มสินค้า ขนม สินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถขับรถยนต์ได้  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประจำบูธ Event

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลความเรียบร้อยและการจัดเรียงสินค้าของบูธให้เป็นไปตามที่กำหนด

2. ดูแลสต๊อคให้เพียงพอต่อการแนะนำสินค้าและจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Nut Natur

3. แนะนำและจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Nut Natur รวมถึงรวบรวมรายได้จากการจำหน่ายสินค้าส่งบริษัท

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 2. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้/ทำงานต่างจังหวัดได้
 3. มีทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง คล่องแคล่ว บุคลิกภาพดีและกล้าแสดงออก
 4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเสีย (CM)
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. เบิกอุปกรณ์
 5. ทดสอบผลการซ่อมฯ
 6. ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม
 7. จัดทำเอกสารการปิดงานซ่อมบำรุง

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกล
 2. มีความรู้ด้านการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงาน
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

พนักงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รับผิดชอบงานซ่อมแซมและงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์สาธารณูปโภครวมถึงการซ่อมอุปกรณ์
 2. ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเสีย (CM)
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. เบิกอุปกรณ์/อะไหล่
 5. ทดสอบผลการซ่อมฯ
 6. ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม
 7. จัดทำเอกสารการปิดงานซ่อมบำรุง
 8. ปฎิบัติงานด้านมลพิษทางน้ำ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้างหรือเครื่องกล
 2. มีประสบการณ์และมีความรู้ด้านงานระบบสาธารณูปโภค/อุปกรณ์โรงงาน

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ปิด Production Order Semi-FG ให้ถูกต้องพร้อมหาสาเหตุของผลต่างการผลิตประจำวัน

- บันทึกข้อมูลการรับเข้าวัตถุดิบ

- บันทึกการโอนย้ายวัตถุดิบระหว่างคลังสินค้ากับแผนกต่างๆ

- ตัดวัตถุดิบเข้า เป็นค่าใช้จ่ายของแต่ละ Cost Center และ ต้นทุนของ Production order

คุณสมบัติ

- วุฒิ ป.ตรี หรือ ปวส สาขาบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง

- ใช้ Word Excel ได้ดี

- มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน

- มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน ช่างสังเกต และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้

- หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาพิเศษ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Trade Marketing

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ตรวจสอบ วิเคราะห์เป้าหมายยอดขายของแต่ละลูกค้า จาก Key Account เพื่อจัดทำเป้าหมายทั้งแผนกเสนอให้กับ ผจก. ฝ่าย

2.วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และทำการสรุปเป้าหมายกับ Key Accountเพื่อขอปรับเปลี่ยนแก้ไขเป้าหมาย กับ ผจก ฝ่าย ทุกรายไตรมาส

3.จัดทำรีพอร์ต Sale Forecast / Sales Performance ทั้งรายเดือน ราย ไตรมาส รายปี เพื่อพรีเซ็นต์ให้กับ ผู้บริหาร

4.ติดตามการนำเสนอสินค้าใหม่ ของ Key Account ให้ได้ตามเป้าหมาย

5.ตรวจสอบ วิเคราะห์ รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งงบประมาณของแต่ละลูกค้า จาก Key Account เพื่อสรุปนำเสนอ ผจก ฝ่ายฯ- ติดตาม วิเคราะห์ ปรับแผนงบประมาณ และรูปแบบกิจกรรม ทุกไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

6.จัดทำ รีพอร์ต ค่าใช้จ่ายในการขาย ของแผนก เป็นประจำทุกเดือน

7.เข้าพบลูกค้า เพื่อติดตามประเมินผลงานต่างๆ พร้อมกับ Key Account

8.นัด Business Review กับลูกค้าทุกไตรมาส

9.รับผิดชอบ เป็นผู้ติดต่อประสานงานหลัก กับ แผนกที่เกี่ยวข้อง

10.รับผิดชอบ ดูแล และบริหารทีมงานให้ดำเนินการได้ตามแผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่วางไว้

11.ระเมินผลและพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทีมงาน


คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การบริหารงาน Trade Marketing และ Key Account
 3. มีความละเอียดรอบคอบ ในการทำงานอย่างมีระบบ
 4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

พนักงานขาย (เทรนเนอร์)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ฝึกทักษะในงานขายให้เซลล์

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 2. มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพนักงานขาย
 3. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 4. มีรถยนต์ส่วนตัว

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

Export Sales Supervisor

Responsibility

 1. Gather sales data by pulling out SAP data & market situation information for management and sales team to make correct decision
 2. Coordinate with Graphic Team (Packaging Design, POS Material Design, etc.)
 3. Assist, support and provide back up to Marketing & Sales Team in terms of product development, marketing & sales activities
 4. Assist in updating market information
 5. Translation from Thai to English
 6. Others duties assigned

Qualifications

 1. Bachelor degree in business administration or related field
 2. Good command of English (Speaking, Reading & Writing)
 3. Computer Literacy especially MS EXCEL (Pivot, Vlookup, etc.)
 4. Preferably with 1 year of working experience in the related field. However, fresh graduates are also welcome
 5. Be result-oriented, & comfortable to handle multi tasks simultaneously and under pressure
   

จำนวน : 2 ตำแหน่ง

ธุรการ Trade Marketing

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.รับผิดชอบเอกสารเรื่องการส่งเสริมการขาย (ใบจัดรายการ,ใบอนุมัติจ่าย)

2.ดึงข้อมูลยอดขายให้หัวหน้างาน

3.คีย์เอกสารและจัดเก็บผลการทำงานของทีม Merchadise

4.สรุปยอดขายและค่าใช้จ่ายจากเอกสารใบจัดรายการ เป็นประจำทุกเดือน

5.ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารของ Key Account

6.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.ใช้งานโปรแกรม Excel

คุณสมบัติ

- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ใช้งานโปรแกรม Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารผลงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดทำและupdate job description

2.จัดเตรียมข้อมูลตามแผนการประเมิน

3.ตรวจสอบรายชื่อพนักงานและจัดส่งแบบประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีให้กับทุกหน่วยงาน

4.รวบรวมคะแนนและทำข้อมูลสรุปการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปี

5.จัดทำKPI

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office, Excel, Word Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 3. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
 5. Service Mind
 6. มีประสบการณ์ในงานด้านการประเมินผล ไม่น้อยกว่า 1 ปี

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ