การควบคุมคุณภาพ
เกี่ยวกับสโลแกนของเรา ที่ได้มีการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอยู่สม่ำเสมอ, เสริมสร้างทีมให้แข็งแกร่ง, รวมไปถึงการดูแลลูกค้าและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา. อย่างไรก็ตาม เป้าหมายต่างๆเหล่านี้ จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าเรายังขาดมาตรฐานคุณภาพที่ดีพอ. ดังนั้น ทั้งเทคโนโลยีและระบบการควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรามีและได้รับรองประกาศนียบัตร จากองค์กรต่างๆที่มีมาตรฐานสากลสิ่งเหล่านี้จึงถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทางเราดูแลและเป็นห่วงทั้งลูกค้าและพนักงาน เพื่อให้มุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้รับรองจาก
1) Quality of Work System: ISO 9001: 2015
ประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพ
2) Good Manufacturing Practice (GMP).
ประกาศนียบัตรรับรองหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร
3) Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP):
ประกาศนียบัตรรับรอง การควบคุมจุดอันตรายในการผลิตอาหาร
ตัวอย่างการควบคุมคุณภาพ โดยการตรวจเช็คสิ่งปนเปื้อนจากเชื้อรา
  • ทางเรามีการตรวจเช็คสิ่งปนเปื้อนจากสินค้าทุกชนิด
  • ทางเรามีการตรวจเช็คเชื้อราในถั่วลิสงก่อนการผลิต. ค่ามาตรฐานต้องน้อยกว่า 4bpp
  • ทางเรามีการตรวจเช็คกูลเตนและมาตรฐานความชื้นในแป้งสาลี
  • ทางเรามีการตรวจเช็คกรดไขมันและค่าความหืนในน้ำมัน
  • ทางเรามีการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำ